Kære medlemmer af Inderhavnen,

Vi har glæden af at invitere jer til den årlige generalforsamling i Inderhavnen. 
Datoen for generalforsamlingen er fastsat til:

Dato: Mandag den 20. november 2023
Tidspunkt: Kl. 19:00
Kom i god tid.

Generalforsamlingen vil blive afholdt på følgende adresse:
Skipperstuen ved broen 29 Karrebæksminde.

Inderhavnen vil byde på lidt forfriskende til mødet.

Dagsorden:
 Valg af dirigent. 
 Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
 Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 
 Behandling af indkomne forslag. 
 Fastsættelse af budget for det nye regnskabsår, herunder fastsættelse af afdelingskontingent og beddingspladsleje. 
 Valg af formand, som også er repræsentant til NSK´s hovedbestyrelse. 
 Valg af afdelingskasserer. 
 Valg af 5 øvrige bestyrelsesmedlemmer. 
 Valg af 2 revisorer. 
 Valg af 1 suppleant til bestyrelsen. 
 Valg af 1 revisorsuppleant. 
 Eventuelt.
 Forslag der ønskes behandlet på dagsordenen skal være den siddende afdelingsbestyrelse i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Fremsendes til bestyrelsesformanden: formand.ih@nsk.dk

 

Bedste hilsner

Inderhavnens Bestyrelsen