Til Næstved Byråd

 

Byrådet skal snart drøfte masterplanen fra Næstved Havn om havneudflytningen. Efterfølgende skal byrådet beslutte om og i så fald, hvordan udflytningen skal ske.

Som du også ved har Næstved Sejlklub en opfattelse af, at vi som sejlklub kommer i klemme, hvis byrådet beslutter at udflytte erhvervshavnen til Ydernæs.

Til brug for din beslutning i Byrådet ønsker Næstved Sejlklub her at beskrive, hvad der i forhold til sejlklubben bør sættes fokus på i beslutningsprocessen.

I Næstved Sejlklubs optik er der blandt mange udfordringer med udflytningen følgende overvejelser:

1.       Skal erhvervshavnen flyttes til Ydernæs?

2.       Hvis erhvervshavnen skal flyttes til Ydernæs, hvordan sikres der så en rimelig håndtering af de nuværende brugere af Ydernæs?

I spørgsmål 1 har Næstved Sejlklub hele tiden udtrykt de bedste ønsker for havnens fremtid. Det har selvfølgelig været underforstået at vi som udgangspunkt ikke har noget imod erhvervshavnen – blot den ikke flyttes til Ydernæs, der hvor sejlklubben i dag har til huse. Sejlklubben har option på at kunne udvide med yderligere 8000m2 beddingsplads. Bekymringen skal ses i forhold til, at sejlsporten i dag er i en kæmpe udvikling, hvor der overalt i landet er venteliste for at få en bådplads.

Sejlklubben er klar over, at der også er andre konsekvenser på spil end sejlklubbens fortsatte eksistens. Der er selvfølgelig arbejdspladser og kommunens fremtid på spil som Kristian Skov-Andersen argumenterer for. Herunder grundlaget for en ny motorvejsforbindelse mellem Rønnede og Næstved. Denne argumentation respekterer vi. Men vi ser også en væsentlig argumentation for bevarelse af Ydernæs som tager afsæt i, at det er særdeles attraktivt at markedsføre Næstved By som en by, hvor sejlsporten bliver prioriteret og har plads og mulighed for at udvikle sig.

Men al respekt for de eksisterende arbejdspladser der relaterer sig til erhvervshavnen, er det vigtigt at påpege den helt uvurderlige kapital i form af værdien til nuværende og fremtidige borgere i Næstved om muligheden for at være en del af en sejlsport i udvikling.  Derudover omsættes der økonomisk i dag for ca. 6.250.000 kr./år på Ydernæs. Dette er en meget forsigtig og konservativ kalkule som tager afsæt i, at de 75 både hver har et forbrug på ca. 50.000 kr. og de 100 ekstra både på vinterbeddingspladsen har typisk et forbrug hver især på 25.000 kr.

Erhvervshavnens masterplan beskriver kun overfladisk, hvordan problemet skal løses i forhold til Næstved Sejlklub. Planen beskriver kun, at der bliver et økonomisk spørgsmål, der skal løses med lån til sejlklubben, der skal betales via lejen til erhvervshavnen.

Masterplanen undlader helt at forholde sig til spørgsmålet: Om det overhovedet er muligt at genhuse sejlklubbens nuværende aktiviteter på Ydernæs?

Opgaven er i så fald at flytte 75 bådpladser, en båd-/mastekran til 20 tons, med mobilt stativsystem til 176 både på bedding, 8000 m2 indhegnet beddingsplads med option fra mageskifteaftalen på yderligere 8.000m2 beddingsplads, klubhus med bad og toiletforhold til Kanalhavnen, tilsvarende klubhus til Jolleafdelingen og mastehus. Derudover kommer der det helt unikke område for ca. 50 børn i jolleafdelingen som er helt afhængig af kort cykelafstand til Næstved by. Her vurderes det, at Karrebæksminde er for langt væk fra Næstved til at de 50 børn kan fortsætte med deres sportsudøvelse hvis aktiviteterne flyttes dertil.

Næstved Sejlklub har haft flere møder med Kristian Skov-Andersen, Klaus Eusebius Jakobsen og Carsten Rasmussen om mulighederne for genhusning. Møderne har mest haft karakter af brainstorming i forhold til at finde løsninger på genhusning.

Fælles for alle de nævnte forslag er, at de ikke er umiddelbart realiserbare.

Der har været nævnt

·         Udvidelse af Inderhavnen i Karrebæksminde. Det vil give mulighed for en ny bådebro til max. 25 både, inddragelse af hele stejlepladsen mellem Inderhavne og DUI-hytten til brug for ny indhegnet beddingsplads. Anlæggelse af servicekaj, klubhus, mastehus, P-pladser mm. Udfordringerne med denne løsninger er mange: Hele fjorden har status som Natura 2000 område. Stejlepladsen er udlagt som strandbeskyttelsesområde. Derudover er der anlægsudgiften til uddybning, mole- og broanlæg og yderligere anlægsudgifter, samt en forventet skepsis fra lokalmiljøet. Sejlklubben vil med denne løsning pladsmæssigt blive begrænset i sin udvidelsesmulighed.

·         Udnyttelse af nordvestlige del yderbassinet vest for Søfronten, som angiveligt jævnfør tidligere avisartikler skulle kunne rumme ca. 200 lystbåde. Argumenterne for er, at aflaste Enøbroen både i forhold til sejlende og kørende trafik samt at udnytte bassinarealet. Næstved Sejlklubs vurdering er, at denne plan ikke er realistisk. Planen vil som minimum kræve adgangsvej, parkeringsforhold og bad- og toiletforhold. Det er sejlklubbens vurdering, at den nævnte plads til 200 lystbåde er stærkt overdrevet. I bedste fald vil der måske kunne anlægges 50 bådpladser. Derudover vil det kræve en større investering til ny mole for afskærmning mellem lystbåde og stærkt strømforhold i kanalen. Også her forventes der en stor skepsis fra lokalmiljøet.

·         Udnyttelse af den sydvestlige del af yderbassinet hvor den eksisterende bådebro i sejlklubbens Yderhavn forlænges. Udfordringerne med en sådan løsning vil være store anlægsudgifter til bl.a. ny afskærmende mole mellem lystbåde og den stærke strøm i kanalen. Derudover vil det kræve en øget kapacitet til bad og toiletter, ny bådebro samt uddybning af havnebassin.

·         Udnyttelse af Indre havn i Næstved by så der etableres mulighed for lystbådehavn. En sådan løsning ses i mange havnebyer. Det at kunne sejle helt ind til en by anses af mange lystsejlere som et stort aktiv, ikke mindst når man som sejler er på tursejlads til andre lokationer. Udfordringen i forhold til Næstved er, at passage af Svingbroen kun er muligt for både med en mastehøjde på max. 8 meter. For både med en mastehøjde over de 8 meter (langt de fleste sejlbåde) er der kun begrænset passagemulighed. Vurderingen er, at en sådan løsning ikke er et alternativt til Ydernæs. Dels vil det angiveligt kun være få lystsejlere, der vil finde det attraktivt og dels vil der i den indre havn mangle plads til de øvrige aktiviteter der i dag foregår på Ydernæs.

 

Selv med de mest positive øjne vil de ovennævnte løsninger kræve enorme anlægsudgifter, samt splittelse af sejlklubbens nuværende struktur i Kanalhavnen og i Jolleafdelingen på Ydernæs. Derudover vil det betyde at 50 børn mister mulighederne for sejlsport.

Sejlklubben forventer at blive holdt skadesløst uanset hvilken løsningsmodel der vil blive tilbudt.

 

Næstved Sejlklub opfordrer byrådet til ved en beslutning om udflytning af erhvervshavnen, at det sikres,  

·         at der plads- og restriktionsmæssigt i forhold til  diverse naturbeskyttelseshensyn og lokalplanhensyn er muligt at flytte sejlklubbens nuværende aktiviteter på Ydernæs

·         at det bliver mulighed for at flytte de 50 børn i Jolleafdelingen

·         at sejlklubben holdes skadefrit så en genhusning ikke vil belaste sejlklubben økonomisk

·         at sejlklubben kan bevare sin option med udvidelse af 8.000 m2. beddingsplads.

Næstved Sejlklub står naturligvis til rådighed for en dialog om ovennævnte.

Næstved Sejlklub ønsker hele byrådet en god debat og beslutningsproces og ønsker samtidig jer alle en god jul og et godt nytår.

 

Med sejlerhilsen på vegne af Næstved Sejlklub

 

Torben Søndergaard Nielsen
Formand for Næstved Sejlklub